Disclaimer

De Gemeente Westland spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content (de inhoudelijke bijdrage van een webpagina) waarnaar wordt verwezen en waarin de Gemeente Westland als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan de Gemeente Westland niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. De op deze website getoonde informatie wordt door de ruimte-aanbieders met zorg samengesteld, doch Gemeente Westland kan niet voor de juistheid en volledigheid instaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Door het gebruik van deze website en/of door het aanmaken van een account / zoekprofiel gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens voor onze doeleinden (geautomatiseerd) opslaan en delen met onze partners, met als doel uiteindelijk een (gebruiks)overeenkomst tot stand te brengen.

De Gemeente Westland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website (www.makelpunt-Westland.nl) of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website www.makelpunt-Westland.nl bevat de mogelijkheid om zowel door de Gemeente Westland uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden (o.a. foto's van de op de website aangeboden gebouwen en zalen). De Gemeente Westland geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze bestanden. De Gemeente Westland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, openen of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De website www.makelpunt-Westland.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de Gemeente Westland liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de Gemeente Westland. De Gemeente Westland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De Gemeente Westland geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. De Gemeente Westland aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier. De Gemeente Westland vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de Gemeente Westland en de Gemeente Westland geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website www.makelpunt-Westland.nl. Tevens is de Gemeente Westland niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de server die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is de Gemeente Westland in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze website of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor opmerkingen, klachten of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden kunt u mailen naar: makelpunt@Westland.nl.

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie